عنوان :
ارزيابي مدل بارگذاري پلLm71با توجه به شرايط ناوگان راه آهن ايران
نويسنده اصلي :
ميلاد جديد الاسلامي
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
چكيده :
چكيده: پل‌هاي راه‌آهن ايران بر اساس مدل بارگذاري پل راه آهن نشريه 139 سازمان مديريت و برنامه‌ريزي طراحي مي‌شوند. اين مدل بارگذاري توسط اتحاديه بين‌المللي راه‌آهن‌ها پيشنهاد شده است. ازآنجاكه يك مدل بارگذاري مي‌بايست با واقعيت تطابق داشته باشد، در اين پايان‌نامه سعي بر آن شده است تا ميزان اين تطابق موردبررسي قرار گيرد. اطلاعات مربوط به وزن درحركت ناوگان راه‌آهن جمهوري اسلامي براي محور تهران- جنوب به‌وسيله دستگاه توزين قطار مستقر در يكي از ايستگاه‌هاي اين محور در يك دوره چهارماهه جمع آوري گرديده است. مقادير لنگر خمشي و نيروي برشي ناشي از اين بارها و مدل بارگذاري آيين‌نامه بارگذاري پل راه‌آهن ايران براي پلي با تكيه‌گاه ساده، با طول دهانه‌هاي مختلف به‌دست‌آمده است. با استفاده از مفهوم تابع توزيع تجمعي استاندارد معكوس، مقادير لنگرهاي خمشي و نيروهاي برشي در دوره بازگشت 75 ساله عمر پل به‌دست‌آمده است. نتايج اين تحقيق نشان مي‌دهد كه با توجه به روند موجود بارها در اين محور، نسبت لنگر خمشي و نيروي برشي به‌دست‌آمده از بارهاي واقعي به لنگر و برش به‌دست‌آمده از مدل بارگذاري آيين‌نامه ايران، در دوره بازگشت 75 ساله بيش از يك مي‌باشد. واژه‌هاي كليدي: پل راه‌آهن، مدل بارگذاري پل، وزن درحركت، توزيع تجمعي معكوس
شماره ركورد :
100518
دانشگاه :
دانشگاه علم و صنعت ايران
رشته تحصيلي :
راه آهن خط و سازه هاي ريلي
استاد راهنما :
دكتر مير محمد صادقي
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت