عنوان :
تحليل فلاتر مدلي از بال هواپيما با لايه¬ پيزوالكتريك در جريان فرو صوت
نويسنده اصلي :
محمد حسين علوي
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
چكيده :
چكيده در پايان‌نامه‌ي پيش رو پايداري آيروالاستيك ديناميك مدلي از بال هواپيما در جريان فروصوت مورد مطالعه قرارگرفته است. معادلات سازه از روش انرژي و با به‌كارگيري روش مودهاي فرضي با فرض تغيير مكان‌هاي دوبعدي و روابط بار آيروديناميكي تأثيرگذار از حل معادله‌ي پتانسيل جريان ناپايا به دست آمده، پس از آن به كمك اصل لاگرانژ معادلات حركت سازه استخراج گشته و با روش فركانس‌هاي ويژه محدوده‌ي پايداري آيروالاستيك حاصل شده است. ابتدا فلاتر يك صفحه‌ي يك سر گيردار به عنوان مدلي از بال هواپيما مورد بررسي واقع‌شده و مرزهاي پايداري محاسبه گرديده است. سپس اثر افزودن يك لايه از مواد پيزوالكتريك و اعمال ولتاژ بر آن به منظور افزايش گستره‌ي پايداري بررسي شده است. پس از آن با ارائه‌ي مدل باريك شونده‌ي بال، تأثير نسبت باريكي بر پايداري آيروالاستيك مطالعه گرديده است و در نهايت اثر افزودن تقويت‌كننده‌هاي متعامد بر مدل بال واكاوي شده است. نتايج مطالعات حاكي از اثر مثبت هر سه روش بر بهبود خواص آيروالاستيك مدل بال مي‌باشد. روش مورد استفاده در رساله‌ي حاضر در سه فاز سازه، آيروديناميك و مرز پايداري صحت‌سنجي شده است. فركانس‌هاي طبيعي سازه‌ي حاضر با فركانس‌هاي طبيعي به دست آمده از تئوري كلاسيك صفحات، ميرايي حاصل از بار آيروديناميكي مؤثر با روش المان محدود و مرز پايداري با مقايسه با تحقيقات پيشين صحت‌سنجي شده و دقت نتايج حاصل تأييد گرديده است. واژه‌هاي كليدي:فلاتر، پيزوالكتريك، ورق باريك شونده، ورق تقويت‌شده، جريان فروصوت.
شماره ركورد :
100519
دانشگاه :
دانشگاه علم و صنعت ايران
استاد مشاور :
دكتر روح‌الله طالبي توتي
رشته تحصيلي :
مكانيك
استاد راهنما :
دكتر كامران دانشجو
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت