عنوان :
طراحي و ساخت ميز شبيه ساز سه درجه آزادي ﴿آزمايشگاه سخت افزار در حلقه﴾
نويسنده اصلي :
پور رضايي خليق، سپهر
كليدواژه فارسي :
9+168 ص.، تصوير، جدول، نمودار، 32 ص. ضمائم
شماره ركورد :
10052
دانشگاه :
دانشگاه صنعتي اميركبير
محل تحصيل - جزئيات :
اساتيد راهنما - جزئيات :
رشته تحصيلي - جزئيات :
كليدواژه فارسي - جزئيات :
كليدواژه لاتين - جزئيات :
اساتيد مشاور - جزئيات :
استاد راهنما :
مرتضوي، مهدي
پديدآورندگان ديگر - جزئيات :
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت