عنوان :
مدل رياضي مسئله زمان¬بندي و اندازه انباشته يكپارچه با زمان¬هاي راه¬اندازي وابسته به توالي غير¬مثلثي در محيط¬هاي جريان كارگاهي ظرفيت¬دار
نويسنده اصلي :
سمانه زندلشني
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
چكيده :
چكيده امروزه محيط رقابتي بازار برنامه¬ريزي وكنترل توليد را پيچيده¬تر كرده است. محدوديت ظرفيت ماشين¬آلات، نوسانات تقاضا در طول زمان و زمان¬هاي راه¬اندازي پيچيده از جمله جنبه¬هايي هستند كه باعث شده هرچه بيشتر به مسائل برنامه¬ريزي و زمان¬بندي توليد توجه شود. بعلاوه وابستگي مسائل برنامه¬ريزي و زمان¬بندي توليد و لزوم يكپارچه¬سازي آن¬ها به منظور دستيابي به برنامه¬ريزي جامع، محققان را به سوي ارائه مدل¬هايي جامع سوق داده است. در اين تحقيق مدل¬هايي با ماهيت يكپارچه مورد بررسي قرار گرفته¬اند كه در آن¬ها به طور هم¬زمان به تعيين اندازه انباشته و زمان¬بندي پرداخته شده است. در محيط¬هاي توليدي مختلف كه تغيير محصول توليدي روي ماشين¬آلات مستلزم راه¬اندازي¬هاي زمان¬بر و وابسته به توالي مي¬باشد¬، برنامه¬ريزي براي تعيين اندازه انباشته¬ها و توالي آن¬ها امري حياتي است. در اين تحقيق نيز ما به دنبال مدل¬سازي مسئله اندازه انباشته و زمان¬بندي يكپارچه با زمان¬هاي راه¬اندازي وابسته به توالي مي¬باشيم به¬نحوي كه با وجود محدوديت ظرفيت ماشين¬آلات تقاضاي محصولات با كمترين هزينه تأمين شود. نوآوري اين تحقيق، در نظر گرفتن زمان¬هاي راه¬اندازي وابسته به توالي غير¬مثلثي براي ماشين¬آلات مي-باشد. به اين مفهوم كه زمان¬هاي راه¬اندازي در نامعادله¬ي مثلثي صدق نمي¬كنند. در نتيجه مي¬توان فرض اكثر مقالات مبني بر توليد حداكثر يك انباشته از هر محصول در هر دوره را نقض كرد چراكه اين فرض تنها در صورت صدق زمان¬هاي راه¬اندازي در نامعادله¬ي مثلثي برقرار مي¬باشد. در اين تحقيق بر اساس فرضيات ذكر شده، مدل برنامه¬ريزي عدد صحيح مختلط جديدي نوشته شده و سپس در نرم افزار بهينه¬سازي گمز كدنويسي آن انجام شده است. در نهايت عملكرد مدل توسط مثال عددي و براي دو سناريوي مختلف كه بر اساس هزينه¬هاي راه¬اندازي و هزينه¬هاي كسري تعريف شده¬اند، سنجيده شده است. نتايج حاصل از حل مدل حاكي از كاهش هزينه¬هاي راه اندازي و بهبود تابع هدف با استفاده از اين رويكرد مي باشد. واژه‌هاي كليدي: اندازه انباشته، زمان¬بندي، زمان¬هاي راه¬اندازي وابسته به توالي، نامعادله مثلثي، محيط جريان كارگاهي
شماره ركورد :
100521
دانشگاه :
دانشگاه علم و صنعت ايران
استاد مشاور :
دكتر محمد مهدوي مزده
رشته تحصيلي :
صنايع گرايش صنايع
استاد راهنما :
دكتر مهدي حيدري
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت