عنوان :
سنتزهيدروكسيدلايه¬اي مضاعف Mg-Al و بهبود و بررسي نقش آن در فرآيندهاي كاتاليزگري
نويسنده اصلي :
رضا تندفكر
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
چكيده :
چكيده در اين پژوهش، هيدروكسيدهاي لايه¬اي مضاعف Mg-Al شامل فلزات واسطه همچونNi ,Cu و Co با روش نوين مكانو هيدروترمال سنتز شد. براي تعيين ساختار و بررسي ريخت‌شناسي نمونه‌هاي سنتزي از روش‌هاي پراش پرتوايكس، طيف‌سنجي زير قرمز و ميكروسكوپ الكتروني روبشي استفاده شد. نتايج به‌دست‌آمده نشان مي‌دهد كه هيدروكسيدهاي لايه¬اي مضاعف سنتز شده عملكرد قابل قبولي در واكنش‌هاي چند جزيي مانند استركر دارند. دوستدار محيط‌زيست و ارزان بودن از ويژگي‌هاي هيدروكسيدهاي سنتز شده به روش مكانو هيدرو ترمال است. از ويژگي‌هاي روش مكانو هيدرو ترمال در سنتز اين هيدروكسيدها، دوستداري محيط زيست و ارزاني آن است. واژه‌هاي كليدي: هيدروكسيد لايه‌اي مضاعف، مكانوهيدروترمال، كاتاليزگر، واكنش چندجزيي
شماره ركورد :
100522
دانشگاه :
دانشگاه علم و صنعت ايران
رشته تحصيلي :
شيمي گرايش معدني
استاد راهنما :
دكتر فرانك منطقي
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت