عنوان :
طراحي مركز فرهنگي با رويكرد معماري جنبشي و با هدف ايجاد فضاي چند عملكردي و پويا
نويسنده اصلي :
نيره سمائي رهني
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
چكيده :
چكيده معماري به عنوان يكي از عناصر مهم شكل دهنده كالبد شهرها ، هم راستا با علوم روز دنيا حركت كرده و از آن تاثير مي پذيرد . آن در هر دوره اي سعي در پاسخگويي به نيازهاي مخاطبين خود دارد و ازاين تكنولوژي ها براي اين منظور استفاده مي كند . يكي از تكنولوژي هاي جديد در امر معماري ايجاد بناهاي هوشمند و به طور خاص معماري جنبشي است كه قادر به تطبيق خود با شرايط محيط داخلي و خارجي مي باشد . از سويي ديگر ، با توجه به اين كه شهرهاي مذهبي ايران نظير مشهد به تدريج به شهر توريستي و تفريحي تبديل گشته اند و بناهاي فرهنگي در آنها كم رنگ شده اند. و همچنين ساير بناها داراي قابليت و جذابيت هاي ويژه اند ، براي رقابت با آنان بايد به خلق فضاهاي با كيفيات نو پرداخت . در اين رساله سعي شده با توجه به ضرورت ايجاد فضاي فرهنگي نوين و شاخص در شهر مشهد ، معماري جنبشي مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار گيرد و از آن در طراحي مربوطه استفاده شود . بدين منظور در ابتدا جهت پياده سازي روش توصيفي از ابزار كتابخانه اي و در راستاي اجراي روش پيمايشي از پرسشنامه هاي تصويري عمومي و تخصصي استفاده شده است . تا نظرات جوامع عادي و متخصصين معماري مورد تجزيه و تحليل قرار گيرد . اين پرسش نامه ها به روش همبستگي دو متغيره و با نرم افزارهاي اس پي اس اس (SPSS)و اكسل (excel) مورد تحليل قرار گرفته اند . پس از تحليل پرسشنامه تخصصي كه در آن دو معماري جنبشي و ايستا با يكديگر مقايسه شده بودند اين نتيجه حاصل شدكه معماري جنبشي نسبت به معماري ايستا ، پتانسيل و كارايي بيشتري داشته كه مي توان از آن در طراحي هاي خلاق و پويا استفاده نمود و تمامي ضعف هاي اين معماري را مي توان با تقويت متغير هم بسته آن رفع كرد. واژه‌هاي كليدي: پاسخگويي ، تكنولوژي ، جنبشي ، فرهنگي ، همبستگي
شماره ركورد :
100523
دانشگاه :
دانشگاه علم و صنعت ايران
رشته تحصيلي :
فرهنگي آموزشي
استاد راهنما :
دكتر يزدانفر - دكتر فيضي
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت