عنوان :
توسعه‌ي مسكوني درون‌زا در زمين‌هاي قابل بازيافت شهري (نمونه موردي: محله‌ي نعمت‌آباد تهران)
نويسنده اصلي :
زهرا فسائي
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
چكيده :
چكيده توسعه¬ي درون¬زا به عنوان يكي از اصول رشد هوشمند شهري، با ذخيره‌ي زمين اطراف شهرها و بهره¬گيري از پتانسيل‌هاي توسعه در داخل شهر، بستر مناسبي براي دستيابي به پايداري در تمامي زمينه¬ها را فراهم مي‌كند. بافت¬هاي فرسوده شهري اراضي قابل بازيافتي هستند كه در صورت هدايت رشد شهر به سمت آنها، نه تنها از مسائل ناشي از فرسودگي¬شان كاسته خواهد شد بلكه توسعه¬اي همراه با پايداري و هم¬سو با اهداف رشد هوشمند را به همراه خواهند داشت. هدف از اين پايان‌نامه شناسايي ابعاد مختلف توسعه‌ي درون‌زا و دستيابي به روشي جهت تشخيص زمين‌هاي قابل بازيافت در بافت‌هاي فرسوده (جهت پيشنهاد ساخت مسكن در آن) است. محله‌ي نعمت‌آباد كه يكي از محلات فرسوده و حاشيه‌اي جنوب شهر تهران محسوب مي‌شود و از گذشته مأمن مناسبي براي مهاجران بوده، به عنوان نمونه‌ي مطالعاتي انتخاب شده است. بدين‌ترتيب در اين پايان‌نامه، ميزان فرسودگي در بلوك‌هاي شهري محله‌ي نعمت‌آباد تهران با استفاده از شاخص‌هاي كالبدي،‌ عملكردي، اجتماعي و اقتصادي و همچنين به‌كارگيري تكنيك «فرايند تحليل سلسله‌مراتبي (AHP)» مورد سنجش واقع خواهد شد. نتايج حاصل از اين مطالعات نشان مي‌دهد كه بلوك‌هايي كه به لحاظ هر چهار شاخص ذكر شده داراي عدم مطلوبيت بيشتري نسبت به ساير اراضي باشند، داراي فرسودگي بيشتر خواهند بود، قابليت تخريب و بازسازي خواهند داشت و امكان استفاده از آنها جهت توسعه‌ي دروني بيشتر و هزينه‌هاي ناشي از توسعه در آنها كمتر است. كليد‌واژه‌ها: توسعه‌ي درون‌زا، زمين‌هاي قابل بازيافت، بافت فرسوده، تكنيك AHP، شاخص كالبدي، شاخص اجتماعي، شاخص عملكردي، شاخص اقتصادي، محله‌ي نعمت‌آباد تهران.
شماره ركورد :
100524
دانشگاه :
دانشگاه علم و صنعت ايران
رشته تحصيلي :
طراحي شهري
استاد راهنما :
دكتر مصطفي عباس زادگان
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت