عنوان :
ارتقاءكيفيت فضاهاي مسكوني با بهره گيري از نور طراحي مجتمع مسكوني در شيراز
نويسنده اصلي :
الميرا نادريان
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
چكيده :
چكيده تكنيك هاي مدرن ساخت و ساز و دستيابي به سهولت اجرا، معماران را از محدوديت هاي سازه اي رهانيد و آنان مسحور از تكنولوژي دست به خلق فضاهايي زدند كه متاسفانه در بيشتر موارد سبب گرديد توجه و ظرافت هايي كه در گذشته در معماري كشورمان در استفاده و پرداختن به نور بوده، ديگر به چشم نخورد و حتي بسياري از نكات مثبت و مورد نياز زندگي انسان نيز به فراموشي سپرده شود و در واقع نيروي كارآمد نور در ايجاد تنوع فضايي و همچنين رسيدن به بالاترين كيفيات معماري و در پي آن، كيفيت زندگي بلا استفاده شود. در هنر ساختمان سازي يا به عبارتي معماري، نور يكي از اجزايي است كه در كنار عناصر و مفاهيم ديگر از قبيل ساختار، مصالح، رنگ و غيره مطرح مي شود و در طراحي به عنوان يك عنصر مجزا بايد نقش خود را ايفا كند. ولي واقعيت اين است كه در بسياري از موارد به نور در معماري هاي جديد بيشتر از يك عامل روشن كننده نگريسته نمي شود. مطالعه حاضر كه در پي شناخت ماهيت نور و همچنين توجه و تاكيد بر تاثيرات آن در خلق، بازآفريني و كيفيت بخشي به فضاهاي مسكوني مي باشد در هشت فصل تدوين شده، كه پس از بيان كليات تحقيق به بيان مرور ادبيات موضوع مي پردازد، سپس با تحليل يافته ها و بررسي نمونه هاي موردي و استفاده از روش شبيه سازي راهكارهاي طراحي را ارئه مي دهد. كليد واژه: نور، نورپردازي، نور طبيعي، كيفيت فضا، مسكن
شماره ركورد :
100525
دانشگاه :
دانشگاه علم و صنعت ايران
رشته تحصيلي :
مسكن
استاد راهنما :
دكتر سيد عباس يزدانفر - دكتر محمدعلي خانمحمدي
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت