عنوان :
طراحي مدرسه ابتدايي به منظور ارتقاءخلاقيت با تكيه بر اصول انعطاف پذيري
نويسنده اصلي :
فاطمه خرمي
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
چكيده :
چكيده امروزه صاحب¬نظران خلاقيت را دانشي بنيادي براي هرگونه تغيير و نوآوري مي دانند از سويييادگيري، بخش مركزي زندگي هر فرد است و داراي اهميت و حساسيت بسيار زيادي مي باشد.يكي از رسالت هاي مهم تعليم و تربيت،شكوفايي استعدادها،پرورش خلاقيت،ارتقاء فرهنگ خلاق و به طور كلي رشد و توسعه منابع انساني است. در سالهاي اخير با توجه به رشد روزافزون و وسعت تغييرات روشهاي آموزشي، سازگار نمودن بستر يادگيري با تمامي جوانب نيازهاي يادگيرنده، دركانون توجه متخصصين آموزش قرار گرفته است.چرا كه محيط فيزيكي به سبب ساختار خود مي¬تواند تعاملات و در پي آن فرآيند يادگيري و خلاقيتدانش آموزان را تقويت و يا تضعيف نمايد. نتايج بدست آمده دلالت بر تأثير عوامل فردي و محيطي مختلفي بر افزايش ميزان خلاقيت و نهايتا ارتقاي كيفيت يادگيري كودكان در مقطع سني 7 تا 13 سال دارد هركدام از اين عوامل طيف بسيار گسترده¬اي را شامل مي¬شوند اما آنچه در اين پژوهش مورد بررسي قرار گرفت چگونگي و ميزان تأثير انعطاف¬پذيري بر فرآيند يادگيري و بروز خلاقيت در يادگيرندگان است.مطالعات نشان مي¬دهد كه انعطاف پذيري در فضا از جمله راهكارهايي است كه براي ايجاد انگيزه در جهت بروز خلاقيت كودكان در فضاهاي آموزشي به كار گرفته مي شود. تطبيق پذيري و تغيير پذيري فضاهاي انعطاف¬پذير پاسخي است كه علاوه بر اينكه فضاهايي پويا و جذاب براي دانش آموزان و معلمان ايجاد مي¬كند، ارتقاي خلاقيت دانش¬آموزان را به همراه دارد. اين تحقيق مي كوشد تا با مطالعات كتابخانه ايو استناد به واقعيات روانشناختي كودكان و بهره¬گيري از قابليت¬هاي محيطي مؤثر بر ذهن و رفتار كودكان و تحليل آنها در ابتدا نقش انعطاف پذيري در فضاي آموزشي را شناسايي كرده و سپس تأثير مؤلفه¬هاي مؤثر بر "انعطاف¬پديري" در محيط كالبدي را تحليل ¬نمايد و نهايتا تأثير اين مؤلفه¬ها بر رشد و شكوفايي خلاقيت كودكان در محيط هاي آموزشي ديده مي شود. كليد واژه: فضاهاي آموزشي، انعطاف¬پذيري، خلاقيت كودكان، آموزش خلاق
شماره ركورد :
100527
دانشگاه :
دانشگاه علم و صنعت ايران
استاد مشاور :
دكتر غفوريان
رشته تحصيلي :
فرهنگي - آموزشي
استاد راهنما :
دكتر يزدانفر - دكتر فيضي
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت