عنوان :
مروري بر سير تحول حفاظت و مرمت در ايران (نمونه مورد مطالعه سايت جهاني سلطانيه)
نويسنده اصلي :
نيلوفر ميرزادي گوهري
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
چكيده :
چكيده حفاظت و مرمت در طول تاريخ تكوين و تكميل شده و به شكل و مفهوم امروزي خود رسيده است. براي دستيابي به شيوه مناسب در اين حوزه بايد به بررسي سير تاريخي آن پرداخت و باتحليل و نقد به نقاط ضعف و قوت آن پي برد. براي بررسي و تحليل سير مرمت بايد پارامترهايي از جمله آموزش، قوانين و مقررات، سازمان ها و تشكيلات و اقدامات عملي صورت گرفته در اين خصوص بررسي شوند. متاسفانه در ايران، در اين خصوص كار جامعي صورت نگرفته، تنها سير مرمت، در قبل از انقلاب در طرح پژوهشي توسط دكتر اصغر محمد مرادي صورت گرفته است. در اين رساله پژوهش به شيوه نظري صورت گرفته وداده ها به صورت توصيفي-تحليل پردازش شده اند. اطلاعات به روش هاي كتابخانه اي و برداشت هاي ميداني گرد آوري شده است. هدف از اين رساله، طبقه بندي كردن سازمان ها، قوانين و مقررات، بررسي سير آموزش آكادميك، بررسي ميزان آگاهي و مشاركت عمومي مردم، همچنين ارائه سند مدون از سير تحول حفاظت و مرمت در ايران مي باشد. پس از بررسي و تحليل داده هاي گردآوري شده اين نتيجه حاصل شد؛ سازمان هاي متعددي در حوزه حفاظت و مرمت ميراث معماري دخيل اند كه هر يك بر اساس اهداف خود عمل كرده و گاها منجر به تداخل عملكرد با يكديگر در اين زمينه مي باشند؛ براي دستيابي به نتيجه مناسب در حوزه حفاظت و مرمت، نياز به سياستگذاري جامع و تهيه سند و يا منشوري همه جانبه در اين خصوص است. همچنين مشاركت و آگاهي مردم از ضروريت برنامه هاي حفاظتي در نازل ترين سطح خود مي باشد كه نياز به ايجاد برنامه هاي آموزشي مناسب است. مطالعه و بررسي سايت جهاني گنبد سلطانيه در انتها ، نمونه عيني مشكلات و ضعف هايي است كه در فصول پيشين بيان و مطرح شده اند، در حقيقت بررسي مسائل اين سايت سندي بر درستي نتايج حاصله اين پژوهش مي باشد. كلمات كليدي: نقد، حفاظت و مرمت، قوانين، تشكيلات و سازمان، آموزش، سايت جهاني سلطانيه
شماره ركورد :
100528
دانشگاه :
دانشگاه علم و صنعت ايران
استاد مشاور :
مهندس حميدرضا سپهري
رشته تحصيلي :
مرمت و احياي بناهاي تاريخي
استاد راهنما :
دكتر اصغر محمد مرادي
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت