عنوان :
حل جريان لزج قابل تراكم در داخل نازل همگرا - واگرا
نويسنده اصلي :
قدمي، شهرام
كليدواژه فارسي :
94 ص.، تصوير، 3+2 كتابنامه
شماره ركورد :
10053
دانشگاه :
دانشگاه صنعتي اميركبير
محل تحصيل - جزئيات :
اساتيد راهنما - جزئيات :
رشته تحصيلي - جزئيات :
كليدواژه فارسي - جزئيات :
كليدواژه لاتين - جزئيات :
اساتيد مشاور - جزئيات :
استاد راهنما :
كرماني، محمدجعفر
پديدآورندگان ديگر - جزئيات :
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت