عنوان :
پرديس فن آوريهاي پايداري هندسه اسلامي با رويكرد پارامتريك
نويسنده اصلي :
ديبا محبوبي
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
چكيده :
چكيده الگوهاي هندسي در طول تاريخ بخش مهمي از تزيينات را در طراحي به عهده داشته است، امروزه به دليل پيشرفت علم و تكنولوژي توانايي بيسابقه اي در درك شيوه هاي گذشته پيدا كرده ايم. اول اينكه ابزار رياضيات جديد در اختيار داريم كه مفهوم جديدي از هندسه را در اختيار ما قرار ميدهد كه قادر به توضيح دقيق مسايل است. دوم ابزار رايانش است كه ما را قادر به انجام محاسبات سخت و پيچيده ميسازد كه گذشتگان از انجام آن عاجز بودند. و در نهايت تكنولوژي جديد را اختيار داريم كه با استفاده از كامپيوتر به ما اجازه ساختوتوليد طرح هاي پيچيده را ميدهد. با استفاده ازاين ابزار رايانش قدرتمند و مطالعه الگوهاي هندسي پيشين نشان داديم كه از اين الگوهاي گذشته ميتوان در كاهش مصرف انرژي و كنترل نور خورشيد استفاده كرد و از طرفي تواستيم الگوهاي جديدي توليد كنيم و از آنها در معماري استفاده كنيم و پژوهشگاهي را طراحي كرديم با عنوان پرديس فنآوري هاي پايداري با الگوي اسلامي كه هم گوياي ايراني و مدرن بودن است و هم مجموعه اي كه گواه توليد و نشر علم و محلي براي اجرا و نمايش دست آوردهاي تكنولوژي جديد است و محلي براي اجتماع مردمي. واژههاي كليدي: هندسه اسلامي، تزيينات اسلامي، معماري پارامتريك، معماري الگوريتميك، معماري ديجيتال، معماري پايدار، كاهش مصرف انرژي، كنترل نور خورشيد.
شماره ركورد :
100530
دانشگاه :
دانشگاه علم و صنعت ايران
استاد مشاور :
دكتر رضا پيروزفر
رشته تحصيلي :
پايدراي
استاد راهنما :
دكتر محمد علي خان محمدي
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت