عنوان :
مسكن اجتماعي با رويكرد ارتقاي سرزندگي محيط
نويسنده اصلي :
مرواريد ملك محمدي نظامي
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
چكيده :
چكيده تامين مسكن متناسب با جايگاه انساني، امري است والا كه در استراتژي جهاني مجمع عمومي سازمان ملل "مسئوليتي جهاني" ناميده شده است. پديده ها بي مسكني، بدمسكني و تنگ مسكني در كلانشهر تهران رواج بسيار دارد. از بررسي تجارب جهاني چنين بر مي آيد كه نقش و وظيفه دولتها در پيشبرد برنامه ها حمايتي تامين مسكن اقشار كم درآمد شهر غير قابل انكار است. در پروژه ها مسكن ساز دولتي كه به منظور حمايت از اقشار كم درآمد ساخته مي شوند، معمولا پاسخگويي به محدوديت ها اقتصادي در اولويت قرار دارد، حال آنكه حساسيت ها و الزامات فرهنگي رايج در طرح و ساخت مساكن اجتماعي، ضرورت توجه به ابعاد اجتماعي، انساني و فرهنگي شان را دو چندان مي كند. تحقيق پيشرو با بررسي مولفه هاي سرزندگي به عنوان شاخه اي از عوامل كيفيت محيط مسكوني درپي يافتن راهكارهاي طراحانه ملموسي است كه منجر به ارتقاء سرزندگي در طراحي مساكن اجتماعي شوند در اين تحقيق ابتدا به روش تحليل محتوا و به وسيله ي مطالعات كتابخانه اي، به بررسي دقيق مولفه هاي موثر در سر زندگي محيط پرداخته مي شود. سپس اين پژوهش در نظر دارد به روش دلفي و با دريافت نظرات متخصصين امر معماري و شهرسازي مؤلفه هاي داراي اهميت بيشتر را استخراج كند. در مرحله بعد ساكنين شهرك شهيد بروچردي به عنوان نمونه موردي، در قالب پرسشنامه بسته پيرامون بررسي مولفه هاي سرزندگي در محله مسكوني موجود مورد سوال واقع شدند. داده¬ها در هر مرحله مورد تحليل قرار گرفت.يافته¬ها نشان داد كه مؤلفه¬هايي نظير تنوع فضايي ، امنيت اجتماعي ، زندگي جمعي كاركرد فضاي داخلي و ارتباط با طبيعت، نفوذپديري، تنوع كاربري ها و خدمات داراي بيشترين اهميت در سرزندگي اقشار كم درآمد شهري هستند. در انتها طراحي مسكن اجتماعي با تكيه بر راهكارهاي پيشنهادي جهت تامين اين شاخصه ها صورت مي گيرد. واژگان كليدي: مسكن ، مسكن اجتماعي ، سرزندگي ، اقشار كم درآمد
شماره ركورد :
100532
دانشگاه :
دانشگاه علم و صنعت ايران
رشته تحصيلي :
مسكن
استاد راهنما :
دكتر سيد عباس يزدانفر - دكتر سيد باقر حسيني
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت