عنوان :
اثر جايگشت پذيري زيرگروه ها روي ساختار گروه هاي متناهي
نويسنده اصلي :
محمود صيفي
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
شماره ركورد :
100534
دانشگاه :
دانشگاه علم و صنعت ايران
رشته تحصيلي :
رياضي
استاد راهنما :
دكتر زهره مستقيم
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت