عنوان :
بهسازي، بازسازي و طراحي مسكن در بافت فرسوده با
نويسنده اصلي :
معماري گرايش مسكن
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
چكيده :
چكيده امروزه يكي از معضلات رو در روي مديريت شهري، وجود بافت هاي فرسوده ي شهرهاست. اين بافت ها ناهنجاري هاي اجتماعي و كالبدي ت ريب كننده اي را براي شهر به دنبال دارد. شهر تهران نيز از اين امر مسترني نبوده و در درن خود بافت هاي فرسوده ي بسياري را جاي داده است. متاسفانه امروزه سياست گذاران، مديران و محققان اجتماعي به جاي اينكه با مردم در مورد نيازها، خواست ها، توانايي ها و گرفتاري هايشان به مشورت بپردازند، ترجيح مي دهند نظرات خود را اعمال نمايند. اطلاع از معني واقعي، ارزش و منافع ناشي از مشاركت عمومي در فرثيندهاي تصميم گيري ضروري است. اصلي ترين سوالات اين پژوهش به شرح زير است. مهمترين محورهاي بهسازي و بازسازي بافت هاي فرسوده ي شهري كدامند؟؛ هركدام از اين محورها شامل چه مولفه هايي مي باشن؟؛ از نظر مت صصين كداميك از اين محور ها و مولفه هايش داراي اولويت بيشتري هستند؟؛ ساكنين اين بافت ها حاضرند در رابطه با كداميك از اين مولفه ها مشاركت بيشتري داشته باشند؟! نوع انت اب هر يك از ساكنين براي بهسازي و بازسازي محله و مسكن خود چيست؟. پژوهش حاضر ماهيت كاربردي دارد و روش تحقيق از نوع تركيبي مي باشد. در اين تحقيق ابتدا به روش تحليل محتوا و به وسيله ي مطالعات كتاب انه اي، به بررسي دقيق مولفه هاي موار در بهسازي و نوسازي بافت هاي فرسوده شهري و نظريه هاي مشاركتي پرداخته مي شود. سپس اين پژوهش در نظر دارد به روش دلفي و با دريافت نظرات مت صصين امر معماري و شهرسازي مؤلفه هاي داراي اهميت بيشتر را است راج كند. سپس به روش پيمايشي و به وسيله ي پرسشنامه از اهالي و دريافت نظرات ثن ها در اين مقوله، بتوان مشاركت حداكرري ايشان را در فرثيند معاصرسازي بافت هاي فرسوده جلب كرد. با توجه به مطالعات انجام شده در اين پژوهش، محورهاي اصلي بهسازي و بازسازي بافت هاي فرسوده ي شهري به 0 محور كلي زير تقسيم مي شوند. 1. كالبدي )فيزيكي و ساختماني( 2. عملكردي)كاربري و فعاليت(، 9. اجتماعي و فرهنگي، 1. اقتصادي و مديريتي، 5. شهري و ترافيكي )خدماتي و زيرساختي، دسترسي و ارتباطات(، 0. زيست محيطي و بهداشتي. انت اب اكرريت مردم در بين مولفه هاي سازنده ي اين محورها شامل موارد زير است: بهسازي بافت و بازسازي مسكن؛ ساخت خانه هاي 1 تا 1 طبقه؛ ايجاد فضاهاي تفريحي و سرگرمي، فضاهاي سبز و باز جمعي، فضاهاي فرهنگي و ثموزشي و فضاهاي تجاري؛ ايجاد پياده محوري درمحله؛ استفاده از الگوهاي سنتي و بومي در طراحي در تركيب با معماري مدرن؛ انت اب شكل بازشوهاي مورد علاقه ايشان؛ ايجاد فضاهايي براي افزايش تعاملات اجتماعي در كنار ايمني و امنيت؛ ايجاد ميدان و دوربرگردان در شكل گيري مسيرهاي سواره؛ نحوه ي قرارگيري خانه ها به شكل تركيبي از مركزي و خطي؛ تزريق پتانسيل اقتصادي به بافت؛ ايجاد معابري م صوص پياده و دوچرخه؛ طراحي نماهاي زيبا در كنار فضاهاي سبز براي روح ب شيدن به محله؛ طراحي جاي پارك مناسب كنار خيابان و ساماندهي ماشين ها؛ انت اب چشم اندازهاي شمالي و جنوبي. واژگان كليدي: بافت فرسوده، بهسازي، بازسازي، مشاركت مردمي
شماره ركورد :
100535
دانشگاه :
دانشگاه علم و صنعت ايران
استاد مشاور :
دكتر سعيد نوروزيان ملكي
رشته تحصيلي :
معماري گرايش مسكن
استاد راهنما :
دكتر سيد عباس يزدانفردكتر سيد باقر حسيني
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت