عنوان :
فضازمان شوارتزشيلد
نويسنده اصلي :
‎محمدمهدي گيلك
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
چكيده :
چكيده اين پايان نامه، با دو فصل درباره ي نسبيت خاص آغاز مي شود. فصل نخست به بررسي مفاهيم نظريه ي نسبيت خاص، براي درك فضا و زمان مي پردازد و اصول نظريه را با تأكيد بر تفاوت هاي اساسي بين شهود ما درباره ي فضا و زمان و پيش بيني هاي نسبيت خاص پوشش مي دهد. در فصل دوم بحث پيرامون قوانين فيزيك منجر به معرفي موجودات رياضي مهمي به نام چهار‐بردارها و چهار‐تانسورها خواهد شد كه ارتباط ويژه اي به نسبيت خاص دارند و زمينه را براي معرفي تانسورهاي عمومي تري كه در فصل هاي آتي به نسبيت عام مربوط مي شوند، فراهم مي كنند. فصل سوم هندسه ي مورد نياز براي توسعه ي نظريه ي نسبيت اينشتين را بررسي مي كند. هدف اين فصل معرفي برخي از ابزارها و تكنيك هاي هندسه ي ريمان است و مفاهيم مورد نياز براي مطالعه ي نسبيت عام در فصل بعد، مطرح خواهد شد. در فصل چهارم ايده هاي اساسي نظريه ي نسبيت عام اينشتين معرفي خواهد شد. ما با اصولي كه اينشتين را به ارائه ي نظريه ي خود رهنمون شد آغاز خواهيم كرد، سپس به رياضيات اين نظريه خواهيم پرداخت و در نهايت معادلات ميدان اينشتين را بررسي خواهيم كرد. در نهايت، در فصل پنجم به يكي از راه حل هاي معادلات ميدان اينشتين كه نخستين و به طور مسلم مهم ترين جواب غيربديهي آن است و به راه حل شوارتزشيلد معروف است خواهيم پرداخت. واژگان كليدي: نسبيت، گرانش، فضازمان
شماره ركورد :
100536
دانشگاه :
دانشگاه علم و صنعت ايران
استاد مشاور :
دكتر قائمي
رشته تحصيلي :
هندسه
استاد راهنما :
دكتر مهدي نجفي خواه
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت