عنوان :
تاثير افزودن نشاسته بر بدنه¬ هاي ريخته¬ گري شده ¬ي متخلخل نيتريد سيليسيمي
نويسنده اصلي :
مهران حق شناس گرگاني
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
شماره ركورد :
100537
دانشگاه :
دانشگاه علم و صنعت ايران
رشته تحصيلي :
مواد گرايش سراميك
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت