عنوان :
طرح تسهيم چند راز چندبار مصرف بر اساس دوگان كدهاي خطي مينيمال
نويسنده اصلي :
زهرا قرهي قهي
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
چكيده :
چكيده براي ساختن يك طرح تسهيم راز چندبار مصرف راه هاي متفاوتي وجود دارد، يكي از اين روش ها براساس نظريه ي كدگذاري مي باشد. عموما تعيين ساختار دسترسي مينيمال براي يك طرح تسهيم راز كار دشواري است. محور اصلي اين رساله تبيين روش هايي براي تعيين ساختار دسترسي مينيمال براي يك طرح تسهيم راز بر اساس مقاله اي از سانگ در سال 2015 مي باشد. براي اين كار مفهومي به نام كدخطي مينيمال تعريف شده است كه تعيين ساختار دسترسي مينيمال براي طرح تسهيم راز، براساس دوگان كدهاي خطي را ساده مي كند. همچنين اثباتي براي اينكه كوتاه شده ي يك كد خطي مينيمال همچنان يك كدخطي مينيمال است ارائه گرديده و الگوريتمي براي تعيين كد خطي مينيمال و به همراه مثال جامعي براي اين مفهوم در مقاله ي فوق ارائه شده است، تبيين مي گردد. كلمات كليدي: نظريه كدگذاري، كدخطي، طرح تسهيم راز، تسهيم چند راز، طرح چندبار مصرف
شماره ركورد :
100538
دانشگاه :
دانشگاه علم و صنعت ايران
رشته تحصيلي :
رياضي
استاد راهنما :
دكتر مسعود هاديان دهكردي
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت