عنوان :
تحليل و بررسي Brake Squeal با استفاده از مدل غير خطي
نويسنده اصلي :
بهجت خواجه، بشير
كليدواژه فارسي :
79 ص.، تصوير، جدول، 8+1 كتابنامه
شماره ركورد :
10054
دانشگاه :
دانشگاه صنعتي اميركبير
محل تحصيل - جزئيات :
اساتيد راهنما - جزئيات :
رشته تحصيلي - جزئيات :
كليدواژه فارسي - جزئيات :
كليدواژه لاتين - جزئيات :
اساتيد مشاور - جزئيات :
استاد راهنما :
اوحدي همداني، عبدالرضا
پديدآورندگان ديگر - جزئيات :
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت