عنوان :
كنترل پي صبين گطتاور در موتورهاي سنكرون رلوكتانسيتقوي تضده با آهنرباي دائم
نويسنده اصلي :
علي سراجيان
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
چكيده :
چكيده در اين پروژه كنترل پيش¬بين بدون حسگر موتور سنكرون رلوكتانسي تقويت شده با آهنرباي دائم (PMA-SynRM) ارائه شده است. موتورهاي سنكرون رلوكتانسي تقويت شده با آهنرباي دائم به علت دارا بودن ناحيه عملكردي وسيع و ضريب توان بالاتر در درايوهاي سرعت متغير با بازده بالا استفاده مي¬شوند. گشتاور توليدي اين نوع موتورها شامل گشتاور رلوكتانسي و گشتاور ناشي از آهنرباي دائم مي¬باشد. اين نوع موتورها در مقايسه با موتورهاي آهنرباي دائم دروني داراي مقدار آهنرباي كمتري مي¬باشند و غالب گشتاور توليدي آنها گشتاور رلوكتانسي مي¬باشد. براي كنترل اين نوع ماشين كه داراي ولتاژ القايي غيرسينوسي نيز مي¬باشد، روش¬هاي بدون حسگر سرعت و موقعيت مبتني بر كنترل پيش¬بين گشتاور درنظر گرفته شده است. روش¬ كنترل پيش¬بين مدل مبنا با ورودي معدود (FCS-MPC) و روش كنترل پيش¬بين مدل مبنا با ورودي معدود به همراه تقسيم بازه كنترلي به منظور كاهش ضربان گشتاور در عملكردهاي سرعت پايين و سرعت بالا براي ماشين PMA-SynRM ارائه شده است. براي استفاده از كنترل پيش¬بين نياز به مدل دقيق سيستم داريم. با توجه به اينكه روش پيش¬بين گشتاور (PTC) برخلاف روش كنترل مستقيم گشتاور (DTC) ذاتا يك روش بدون حسگر نمي¬باشد، بنابراين ابتدا به منظور تخمين متغيرهاي حالت ماشين از فيلتر كالمن توسعه¬يافته براي تخمين شار پيوندي غيرسينوسي رتور استفاده شده است. در ادامه نيز يك فيلتر تطبيقي مبتني بر الگوريتم حداقل مربعات بازگشتي به منظور استخراج مولفه¬هاي هارمونيكي ولتاژ القايي و حذف آنها به منظور تخمين دقيق سرعت و موقعيت رتور ماشين با استفاده از حلقه فاز قفل شده (PLL) به كار گرفته شده است. براي بررسي كارايي روش¬هاي ارائه شده بدون حسگر جهت كاهش ضربان گشتاور، با استفاه از نرم¬افزار MATLAB شبيه سازي صورت گرفته است و نتايج با روش¬هاي كنترل برداري و كنترل مستقيم گشتاور مقايسه شده اند. كلمات كليدي: موتور سنكرون رلوكتانسي تقويت شده با آهنرباي دائم، كنترل پيش-بين گشتاور بدون حسگر، فيلتر كالمن، فيلتر تطبيقي و حلقه فاز قفل شده
شماره ركورد :
100540
دانشگاه :
دانشگاه علم و صنعت ايران
رشته تحصيلي :
برق - قدرت- ماشين هاي الكترونيكي
استاد راهنما :
دكتر داود عرب خابوري
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت