عنوان :
طراحي شبكه يكپارچه زنجيره تامين روبه جلو / معكوس در صنعت روغن موتور با درنظرگرفتن ملاحظات پايداري - مطالعه موردي: شركت روغن‌موتور پرديس
نويسنده اصلي :
ليلا داودي زاده جلگه
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
چكيده :
چكيده در سال¬هاي اخير تحقيقات بر روي زنجيره¬تامين پايدار به‌شدت گسترش پيداكرده است،درواقع زنجيره-تامين پايدار به سه امر مهم محيط¬زيست، اقتصاد و اجتماع مي¬پردازد.استراتژي¬هاي جهاني در حفظ و حراست از محيط¬زيست و ملاحظات اقتصادي و اجتماعي باعث گرديده تا طرح بازيافت روغن¬موتور پايه از روغن¬هاي كاركرده از اهميت ويژه¬اي برخوردار باشد. در اين تحقيق يكپارچه¬سازي زنجيره¬تامين روغن¬موتور دريكي از كارخانه¬هاي ايران به نام شركت روغن-موتور پرديس با درنظرگرفتن ملاحظات پايداري بررسي‌شده است. هدف اصلي اين تحقيق،ارائه¬ي مدل رياضي براي پيكره¬بندي بهينه زنجيره¬تامين روغن¬موتور است. علاوه براين،هدف از اين مدل¬سازي انتخاب تكنولوژي و مراكز ارسال¬كننده روغن كاركرده، مكان¬يابي مراكز جمع¬آوريوتعيين جريان بهينه بين تسهيلات با توجه به اهداف پايداري است.در اين مدل جريان روبه¬جلو كه شامل جمع¬آوري روغن كاركرده، تصفيه آن و ارسال به مصرف¬كنندگان است و همچنين جريان معكوس كه شامل ارسال روغن¬موتور تصفيه‌شده به برخي از ارسال¬كنندگانروغن كاركردهاست، نيزدر نظرگرفته‌شده است. مدل ارائه‌شده از سه تابع هدف تشكيل‌شدهاست: تابع هدف اول در ارتباط با مسائل اقتصادي، تابع هدف دوم در رابطه با اثرات زيست¬محيطي كل زنجيره¬تامين توليد روغن¬موتور و تابع هدف سوم در زمينه اثرات اجتماعي است. براي محاسبه اثرات زيست¬محيطي،روش مبتني بر ارزيابي دوره عمر (ReCipe) و نرم¬افزار سيماپروبه‌كاررفتهشدهاست.و براي محاسبه اثرات اجتماعي نيز از روش مبتني بر ارزيابي دوره عمر(GSLCAP)استفاده‌شدهاست. در تابع اجتماعي شاخص¬هايي همانند:ريسك بسته¬بندي، توسعه¬ي صادرات، توسعه¬ي تكنولوژي، جمع¬آوري روغن كاركردهو ايجاد مشوق براي احداث مركز جمع¬آوريدر زمينه صنعت توليد روغن¬موتور توسعه داده‌شدهاست. براي حل مدل طراحي شبكه چندهدفه از يك رويكرد برنامه¬ريزي تعاملي فازي آرماني و نرم¬افزار گمزاستفاده‌شده است.پس از حل مدل هزينه¬ها، اثرات زيست¬محيطي و اجتماعي بخش¬هاي مختلف زنجيره¬تامين روغن¬موتور در قالب نمودار نشان داده¬شده است. سپس آناليز حساسيت¬هاي مختلفي بر روي پارامترهايي مثل: درصد ارسال روغن¬موتور به مشتريان، تعداد مراكز جمع¬آوري احداث شده و... انجام¬شده است. همچنين پيشنهاداتي به شركت در زمينه انتخاب نوع تكنولوژي داده¬شده است. واژه‌هاي كليدي:پايداري،طراحي شبكه زنجيره تامين، مسئوليت اجتماعي، پايداري زيست محيطي
شماره ركورد :
100541
دانشگاه :
دانشگاه علم و صنعت ايران
استاد مشاور :
دكتر ميرسامان پيشوايي
رشته تحصيلي :
سيستم هاي اقتصادي اجتماعي
استاد راهنما :
دكتر فرناز برزين پور
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت