عنوان :
مدلسازي احتراق ذرات غير فلزي
نويسنده اصلي :
اباذر وحدت آزاد
مقطع تحصيلي :
دكتري
چكيده :
چكيده در اين تحقيق شعله كروي ابر ذرات ارگانيك به شيوه تحليلي و بصورت جامعي براي اولين بار مدلسازي شده¬است. اثرات پارامترهاي مختلف بر انتشار شعله كروي مدلسازي گرديد. در اين روش معادلات براي بدست آوردن سرعت انتشار شعله و دماي اشتعال حل شده¬است. اثر قطر ذرات سوخت، غلظت ذرات سوخت و اثر شعاع شعلهبر سرعت انتشار شعله كروي بررسي گرديد. اتلاف حرارت و از دست دادن انرژي داخلي شعله بر رفتار احتراقي آن تاثير گذار است. بنابراين اثرات استفاده از ذرات خنثي به عنوان فرو نشاننده آتش بر اشتعال ابر ذرات ارگانيك در شعله كروي مدلسازي شده¬است. تغيير دماي اشتعال بر حسب تغيير قطر ذرات خنثيمطالعه گرديد. اثر وجود رطوبت در كاهش سرعت انتشار و دماي شعله بررسي شده¬است. سپس به همين منظور اثرات اتلاف حرارت به ديواره دما ثابت بر سرعت انتشار شعله كروي و دماي اشتعالمدلسازي و ارايه شده¬است. در ادامهاتلاف حرارت تشعشعي مورد مطالعه قرار گرفت. بين ذرات سوخت و محيط گازي اطراف آنها اختلاف دما وجود دارد. در نظر گرفتن اين اختلاف دما مي‌تواند رفتار دقيقتري از شعله كروي در اختيار ما قرار دهد. لذا انتشار شعله كروي با در نظر گرفتن اختلاف دما بين ابر ذرات و محيط گازي مدلسازي شده¬است. اتلاف حرارت تشعشعي از شعله بر افزايش دماي ذرات ناحيه پيش‌گرم تاثير مستقيم دارد. بنابراين تاثير تشعشع در مكانيزم انتشار شعله و افزايش نرخ تبخير مواد فرار ذره در ناحيه پيش‌گرم تحقيق شد. كنترل و پيشگيري انفجار ذرات ارگانيك در مخازن حجم ثابت از اهداف مهم دانشمندان است. در اين راستا انتشار شعله كروي در محفظه حجم ثابت و اثر اتلاف حرارت تشعشعي و تخليه مخزن به عنوان يك ابزار كنترل و ايمني بر رفتار احتراقي ذرات در محفظه كروي بررسي گرديد. واژه‌هاي كليدي:شعله كروي، ذراتغير فلزي،ابر ذرات ارگانيك، ابر ذرات زغال‌سنگ، احتراق فشار ثابت، احتراق حجم ثابت
شماره ركورد :
100543
دانشگاه :
دانشگاه علم و صنعت ايران
رشته تحصيلي :
تبديل انرژي
استاد راهنما :
دكتر بيدآبادي
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت