عنوان :
بهبود امنيت لايه فيزيكي در سيستم مخابراتي بيسيمMIMO با استفاده از طرح پرتودهي دوطرفه
نويسنده اصلي :
ابوالقاسم درزي
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
چكيده :
چكيده امروزه رويكردهاي مختلفي براي امنيت لايه فيزيكي در مخابرات بي سيم ارايه شده اند و اساسا بيشتر اين رهيافتها برروي دو تكنيك پرتودهيونويزمصنوعي بنا شده اند. دربيشتر طرحها براي افزايش امنيت لايه فيزيكي از بلوك توليد كننده نويز مصنوعي در فرستنده، گيرندهيا در گرههايهميار استفاده ميشود. مهمترين چالشهاي اين گونه طرحها عدم مصرف بهينه توان به علت توليد نويز مصنوعي و گذردهي پايين سيستم به خاطر عدم استفاده از طرح دوطرفه كامل مي باشد. در اين تحقيق با استفاده از حالت انتقال دوطرفه كامل در سيستمMIMO و با كمك تكنيكپرتودهي، طرحيبا ظرفيت محرمانگيارتقايافته بدون توليد نويز مصنوعيبا حفظ محدوديت هاي كيفيت سرويسو سطح محرمانگي، ارايه شده است كه بهره وري توان و افزايش گذردهي سيستم را نيز به دنبال دارد. با توجه به اينكه در طرح پيشنهادي، سيستم در حالت دوطرفه كامل كار مي كند، از سيگنالهاي حامل اطلاعات به جاي نويز مصنوعي استفاده شده است.اين موضوع باعث بهرهوري در توان مصرفي سيستم شده است . در اين طرح، به علت استفاده از حالت انتقال دوطرفه كامل و ارسال همزمان دو جريان داده در مدل نهايي تركيبيMIMO و پرتودهي، ظرفيت محرمانگي بين دو گره مجازنسبت به روش توليد نويز مصنوعي در گيرنده تقريبا چهار برابر شده است و به تبع آن گذردهي سيستم هم رشد چشمگيري داشته است. اين موضوع با استفاده از نتايج شبيه سازي تصديق شده است. اين طرح علي رغم داشتن مزايايي چون بهره وري توان مصرفي و افزايش گذردهي سيستم نسبت به طرحهاي توليد نويز مصنوعي در فرستنده يا گيرنده، از خود تداخليكه از مهمترين چالشهاي پيش روي اين طرح مي باشد رنج مي برد . در اين طرح، برمبناي مدل پرتودهي دوطرفه كامل مساله بهينه سازي توان سيستم مطرح و با كمك الگوريتم نقطه داخلي، مساله بهينه سازي محدب با درنظرگرفتن قيود محرمانگي و كيفيت سرويس حل شده است و بردارهاي پرتودهي در دو گره مجاز بدست آمده اند. واژه‌هاي كليدي: ارسال دوطرفه ، پرتودهي ، امنيت لايه فيزيكي، خودتداخلي، گذردهي وظرفيت محرمانگي.
شماره ركورد :
100548
دانشگاه :
دانشگاه علم و صنعت ايران
رشته تحصيلي :
مخابرات امن
استاد راهنما :
دكتر وحيد طباطباوكيلي
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت