عنوان :
بررسي اضافه ولتاژهاي گذراي خيلي سريع و محدودسازي و فرونشاني اين پديده در پست هاي با عايق گازي (GIS)
نويسنده اصلي :
رضا شجاعي وند
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
چكيده :
چكيده اضافه ولتاژهاي گذراي خيلي سريعدر اثر كليدزني تجهيزاتي مانند قطع¬كننده مدار، مدارشكن و كليدزمين در پست¬هاي با عايق ¬گازيايجاد مي¬شوند، ولي عمده منبع به وجود آمدن آن¬ها عمليات قطع-كننده مدارها است.به دليل سرعت پايين كنتاكت¬هاي قطع¬كننده مدار،عمل باز و بست آنسبب بروز قوس مي¬شود. وقوع قوس باعث ايجاد اضافه ولتاژهاي گذراي خيلي سريع مي¬شود كه ممكن است به تجهيزات متصل شده به پست مخصوصاً ترانسفورماتورها و سيستم عايقي پست صدمات جدي وارد ¬كنند.اگرچه دامنه اضافه ولتاژهاي گذراي خيلي سريع چندان زياد نيست (در حدود 5/2 پريونيت)،با اين وجود حوادث ناشي از آن¬ها از حوادث ناشي از اضافه ولتاژ صاعقه و اضافه ولتاژ معمولي كليدزني مخصوصاً در سطح ولتاژ بيشتر از 300 كيلوولت بيشتر است. در اين پايان نامهابتدا اضافه ولتاژهاي گذراي خيلي سريع در پست¬هاي با عايق گازيو برخي عواملتأثيرگذار بر اين پديدهبررسي مي¬شود. ولتاژ شارژ باقي¬مانده در طرف بار، زمان تشكيل قوس و مقاومت قوس از جمله عواملي هستند كه اين نوع اضافه ولتاژها را در زمان ايجاد و انتشار تحت تأثير قرار مي¬دهند. در اين بين، مقاومت قوسوابسته به چندين عامل تأثير گذار شامل فشار گاز داخل محفظه و فاصله شكاف بين كنتاكت¬هايقطع¬كننده مدار است. با شناخت رويكردي از رفتار اين پديده در پست GIS، روش¬هاي محدودسازي و فرونشاني معرفي مي¬شوند. در اين تحقيق روش¬هاي مورد بررسي براي محدودسازي شامل چهار حالت يعني استفاده از حلقه¬هاي فريت، حلقه¬هاي نانو، فيلتر RC و تشديدكننده-هاي فركانس بالا مي¬باشد.محدودسازي با حلقه¬هايفريت و فيلتر RCبه دو صورت مورد بررسي قرار مي-گيرد. در حالت اول عنصر محدودساز به صورت تكي و در حالت دوم به صورت چندتايي يا دوتاييدر طول باس بار GIS قرار مي¬گيرد. هر كدام از روش¬هاي محدودسازي به صورتمدار معادلي با استفاده از عناصر سلفي، خازني و مقاومتينشان داده مي¬شوند كه رفتار امواج سيار را شبيه¬سازي مي¬كنند.معمولاً اين روش¬ها در طرف بار قطع كننده مدار، جهت تقليل در ولتاژ شارژ باقي¬مانده قرار مي¬گيرند. شكل موج¬هايVFTO با استفاده از نرم¬افزارهاي حالت گذراي الكترمغناطيسي مانندEMTP-ATP شبيه¬سازي شده و نتايج بدست آمده براي تشخيص روش مطلوب محدودسازيبا يكديگر مقايسه مي¬شوند. واژه‌هاي كليدي:اضافه ولتاژهاي گذراي خيلي سريع (VFTO) - پست¬هاي با عايق گازي (GIS)- قطع كننده مدار- محدود سازي-EMTP_ATP
شماره ركورد :
100549
دانشگاه :
دانشگاه علم و صنعت ايران
رشته تحصيلي :
قدرت
استاد راهنما :
دكتر احمد غلامي
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت