عنوان :
بررسي ميزان تاثير اصلاح حرارتي و شيميايي بر روي حداكثر ظرفيت جذب پرليت و بنتونيت
نويسنده اصلي :
الهه رستمي
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
چكيده :
چكيده در اين مطالعه، اثر اصلاح حرارتي و شيميايي بر روي حداكثر ظرفيت جذب جاذب‌هاي معدني پرليت و بنتونيت بررسي شده است. جاذب معدني پرليت خام (UP)، پرليت اصلاح شده حرارتي (EP) و پرليت اصلاح شده با سود (NaOH-UP) جهت حذف رنگ كاتيوني سبز مالاشيت (MG) استفاده گرديد. همچنين جاذب بنتونيت خام (RB)، بنتونيت اصلاح شده حرارتي (TTB) و بنتونيت اصلاح شده با ماده فعال سطحي ستيل تري متيل آمونيوم برومايد (CTAB-B) براي اولين بار جهت حذف رنگ آنيوني قرمز كونگو (CR) استفاده گرديد. جاذب‌ها با استفاده از روش FTIR،BET و SEM شناسايي شدند. پارامترهاي موثر بر فرايند جذب سطحي از قبيل زمان تماس، pH، غلظت اوليه رنگ، ميزان جاذب مصرفي و دما مورد بررسي قرار گرفتند.آزمايش‌ها در سامانه ناپيوسته با تغيير دادن يك پارامتر و ثابت نگهداشتن ساير پارامترها انجام گرديد. نتايج نشان داد كه اصلاح حرارتي پرليت ظرفيت جذب MG را نسبت به پرليت خام افزايش مي‌دهد و حداكثر ظرفيت جذب را از mg.g-181/23 به mg.g-141/29 افزايش مي‌دهد در حالي كه NaOH-UP اين ميزان را به mg.g-168/39 مي‌رساند. همچنين نتايج جذب CR نشان داد كه TTB و CTAB-B قابليت بالايي در حذف CR از خود نشان مي‌دهند و اين قابليت در مورد CTAB-B بيشتر بوده است. RB در حذف رنگ CR داراي حداكثر ظرفيتmg.g-110/43 مي‌باشد كه در TTB و CTAB-Bحداكثر ظرفيت جذب به ترتيب به mg.g-186/55 و mg.g-128/116 افزايش مي‌يابد. نتايج نشان دادند كه اين جاذب‌ها‌ به عنوان جاذبي ارزان قيمت قادر به حذف موثرMG و CRمي‌باشند. واژه‌هاي كليدي:پرليت، بنتونيت، سبز مالاشيت، قرمز كونگو،جذب سطحي،اصلاح حرارتي وشيميايي
شماره ركورد :
100554
دانشگاه :
دانشگاه علم و صنعت ايران
رشته تحصيلي :
صنايع شيميايي معدني
استاد راهنما :
دكتر رضا نوروزبيگي - دكتر احمد رهبر
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت