عنوان :
تهيه و شناسايي نانو ذرات Fe3O4@ZrO2 فسفاته شده
نويسنده اصلي :
سيده زهره هندي
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
چكيده :
چكيده در اين پروژه تحقيقاتي، ابتدا نانو ذرات Fe3O4 به روش هم رسوبي و سپس نانو ذرات Fe3O4@ZrO2 به روش سل-ژل تهيه و در نهايت با فسفاته كردن آن در عامل هاي فسفاته كننده مختلف (فسفريك اسيد، دي آمونيوم فسفات و تري آمونيوم فسفات) سعي بر آن آمد كه كاتاليزگر اسيدي Fe3O4@ZrO2-HPO42- تهيه شود. تمام مراحل تهيه با استفاده از آناليزهاي FT-IR، XRD، VSM و SEM مورد تاييد قرار گرفت. پس از تهيه (Fe3O4@ZrO2 و Fe3O4@ZrO2-HPO42- )، كاربرد آنها در واكنش محافظت از الكل ها و فنول ها با عامل محافظت كننده ي HMDS (بيس (تري متيل سيليل) آمين) مورد بررسي قرار گرفت كه بازده اي در حدود 94 الي 100 درصد را در محدوده زماني 6 الي 10 دقيقه در برداشت، همچنين از اين كاتاليزگر در تخريب آلاينده ي رودامين B نيز استفاده شد و نشان داده شد كه اين كاتاليزگر قابليت اين را دارد كه آلاينده ي رودامين B را در حدود 94% در مدت زمان 4 ساعت نوردهي تخريب مي كند. نتايج حاصل از اين واكنش ها نشان داد كه كاتاليزگر اسيدي Fe3O4@ZrO2-HPO42- نقش مهمي در پيشرفت اين واكنش ها به سمت محصول دارد. واژه هاي كليدي: كاتاليزگر اسيدي جامد، نانو ذرات زيركونيا، نانو ذرات مغناطيسي، نانو ذرات مغناطيسي زيركونياي فسفاته شده (Fe3O4@ZrO2-HPO42-)، محافظت از الكل ها و فنول ها، تخريب آلاينده رودامين B
شماره ركورد :
100555
دانشگاه :
دانشگاه علم و صنعت ايران
رشته تحصيلي :
معدني
استاد راهنما :
دكتر آزاده تجردي - دكتر حسين غفوري
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت