عنوان :
بررسي اثر نانو ساختارهاي فلزي و مواد مركب فلزي - سراميك در بهينه سازي خواص مكانيكي
نويسنده اصلي :
خسروي، طاهره
كليدواژه فارسي :
214 ص.، تصوير، جدول، 86 كتابنامه
شماره ركورد :
10056
دانشگاه :
دانشگاه صنعتي اميركبير
محل تحصيل - جزئيات :
اساتيد راهنما - جزئيات :
رشته تحصيلي - جزئيات :
كليدواژه فارسي - جزئيات :
كليدواژه لاتين - جزئيات :
اساتيد مشاور - جزئيات :
استاد راهنما :
صدوق ونيني، سيدعلي
پديدآورندگان ديگر - جزئيات :
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت