عنوان :
كنترل جريان اينورتر سه‌فاز سه‌سطحي ANPC با استفاده از روش پيش‌بين FCS-MPC
نويسنده اصلي :
حميدرضا پيريايي
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
چكيده :
چكيده كنترل جريان در يك اينورتر سه‌فاز يكي از موضوعات مهم و قديمي در الكترونيك قدرت است كه در دهه‌هاي اخير به‌طور گسترده مورد بررسي قرار گرفته است. روش‌هاي غيرخطي مانند كنترل هيسترزيس و روش‌هاي خطي مانند كنترلرتناسبي انتگرال‌گير با مدولاسيون پهناي باند (PI-PWM) در بسياري از متون مورد بررسي قرار گرفته‌اند. در اين تحقيق روش كنترل جريان پيش‌بين با استفاده از روشكنترل پيش‌بين مدل مجموعه محدود(FCS-MPC) كه داراي مزاياي بسياري نسبت به روش‌هاي كنترل مرسوم است، ابتدا به اينورتر سه‌فاز دوسطحي به عنوان يك توپولوژي ساده و رايج اعمال مي‌شود. سپس از اين روش براي كنترل اينورترهاي كلمپ ديودي شامل توپولوژي‌هاي سه‌سطحي كلمپ نقطه خنثي (NPC) و همچنين كلمپ نقطه خنثي فعال(ANPC) به عنوان يك توپولوژي مكمل اينورتر NPCاستفاده مي‌شود.سه الزام مهم در اين توپولوژيها يعني تعادل ولتاژ خازن‌هاي لينك DC ، كاهش ولتاژ مود مشترك و كاهش فركانس كليدزني به سادگي توسط روش پيش‌بين برآورده مي‌شود.اين روش در محيط سيمولينك نرم‌افزار متلب شبيه‌سازي شده، نتايج آن با روش كلاسيك PI-PWM مقايسه شده و عملكرد مطلوب آن مورد تأييد قرار گرفته است. واژه‌هاي كليدي:اينورتر سه سطحي كلمپ ديودي، كنترل جريان، كنترل پيش‌بين مدل، تعادل ولتاژ لينك DC، كاهش ولتاژ مود مشترك
شماره ركورد :
100560
دانشگاه :
دانشگاه علم و صنعت ايران
رشته تحصيلي :
راهآهن برقي
استاد راهنما :
دكتر سيد سعيد فاضل
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت