عنوان :
بررسي و شبيه سازي رفتار حرارتي موتورهاي كشش ريلي ﴿مطالعه موردي: موتور سنكرون مغناطيس دائم﴾
نويسنده اصلي :
محمدجواد قرباني
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
شماره ركورد :
100562
دانشگاه :
دانشگاه علم و صنعت ايران
رشته تحصيلي :
راه آهن برقي
استاد راهنما :
دكتر سيدسعيد فاضل
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت