عنوان :
تهيه نانوكاتاليزورهاي سيليكاي آلي مزو متخلخل متناوب (PMOs) و سديم آلژينات مغناطيسي جهت كاربرد در سنتز مشتقات ايميدازولي
نويسنده اصلي :
الهام عارفي
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
چكيده :
چكيده ايميدازول ها يكي از مهمترين تركيبات هتروسيكلي هستند. بسياري از مشتقات ايميدازولي مولكول¬هاي زيستي هستند و از اهميت زيادي برخوردارند. بنابراين در اين پروژه نانو كاتاليزور سيليكاي آلي متخلخل متناوب(a1) و نانو كاتاليزور مغناطيسي زيست پليمر سديم آلژينات (b1) به عنوان كاتاليزورهاي ناهمگن سازگار با محيط زيست جهتسنتز تك مرحله¬اي مشتقات ايميدازول( a-t5 )از طريق واكنش سه جزئي بنزوئين (3)، آلدهيد¬ها (2) و آمونيوم استات (4)با نسبت¬هاي مولي(1،1،2.5) تحت شرايط رفلاكس اتانول به عنوان يك حلال سبز مورد استفاده قرار گرفتهاند. بعد از چندين تست، پي برديم كه شرايط بهينه براي اين واكنش، 20 ميلي گرم از كاتاليزوردر رفلاكس اتانول در مدت زمان كوتاه (25 دقيقه) و بازدهي بالا (97%) مي باشد. از مزاياي اين دسته از كاتاليزورها جداسازي آسان از محيط واكنش، قابليت بازيابي و استفاده مجدد، پايداري قابل ملاحظه در محيط واكنش و حلال¬هاي آلي و هم¬راستايي با اهداف شيمي سبز مي باشد واژه¬هاي كليدي:ايميدازول ها، نانوكاتاليزورهاي سيليكاي آلي مزو متخلخل متناوب (PMOs)و سديم آلژينات مغناطيسي، واكنش¬هاي چند جزيي، شيمي سبز،كاتاليزورهاي ناهمگن
شماره ركورد :
100565
دانشگاه :
دانشگاه علم و صنعت ايران
رشته تحصيلي :
شيمي علوم و فناوري نانو - نانو شيمي
استاد راهنما :
دكتر محمد قربان دكامين
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت