عنوان :
بررسي نظري واكنش اكسيداسيون گازهاي CO وSO2 بر روي گرافن دوپ شده با عناصر N، P و Ge
نويسنده اصلي :
رامين محمد ولي پور
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
چكيده :
چكيده اكسيداسيون گازها در شرايط آسان يكي از واكنش¬هاي مطلوب به شمار مي¬آيد. از جمله كاربردهاي اين واكنش تبديل گازهاي سمي نظير COبه گازهاي كم خطر براي محيط زيست و فرآيند پركاربرد تبديل SO2 به SO3 است. در اين پژوهش واكنش اكسيداسيون گازهاي CO و SO2 در بستر گرافن دوپ شده با عناصر N، P و Ge به عنوان پايه كاتاليزوري با روش محاسبات نظريه¬ي تابعيت چگالي (DFT) طي دو مكانيزم لانگموير-هين شلوود (LH) و الي-رايديل (ER) بررسي شده است. در مكانيزم اول گازهاي CO و SO2 همزمان با O2 جذب و اكسايش يافته و يكي از اتم¬هاي اكسيژن در سطح گرافن باقي مي¬ماند. در مكانيزم دوم گازهاي CO و SO2 در نقطه فعال شده بستر (ناشي از اكسيژن باقي مانده) اكسيد مي¬شوند. هر دو مكانيزم از نظر ترموديناميكي (آنتالپي تشكيل، انرژي¬هاي اتصال و جذب، تغييرانرژي آزادگيبس) و سينتيكي (انرژي فعال¬سازي) مطالعه گرديده است. واژه هاي كليدي:گرافن دوپ شده، مكانيزم لانگموير-هين شلوود، مكانيزم الي-رايديل، اكسيداسيون كاتاليزوري گازها، نظريه¬ي تابعيت چگالي (DFT).
شماره ركورد :
100566
دانشگاه :
دانشگاه علم و صنعت ايران
رشته تحصيلي :
شيمي فيزيك
استاد راهنما :
دكتر سيدمرتضي موسوي خوشدل
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت