عنوان :
ارائه مدل بهينه‌سازي جهت باز‌طراحي شبكه جمع‌آوري و انتقال پساب شهري براي مصارف كشاورزي (مطاله موردي منطقه شهري و اراضي جنوب شهر تهران)
نويسنده اصلي :
حجت احمدي كرد
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
چكيده :
چكيده گسترش شهرنشيني و افزايش چشمگير جمعيت كره زمين و نيز بهره‌برداري بي‌‌رويه از منابع آب براي تامين نياز‌هاي مختلف بشر، تاثيرات منفي جبران‌ناپذير خود را بر محيط ‌زيست و از جمله منابع آب بر جاي گذاشته است، بطوريكه مديريت منابع آب را با چالش بزرگي روبه رو كرده است. در كره زمين 5/2درصد آب شيرين وجود دارد كه از آن فقط بخش ناچيزي در دسترس قرار ميگيرد. كشور ايران و اساسا خاورميانه، به عنوان يكي از بحرانيترين مناطق، همواره درگير كمبود آب بوده است بگونه‌اي كه طي سال‌هاي گذشته دورههاي متعدد خشك‌سالي را پشت سر گذاشته و هم‌اكنون نيز هفتمين دوره خشك‌سالي پياپي را تجربه ميكند. اهميت اين موضوع بهويژه در كشورهاي با آب‌هواي خشك و نيمه خشك همچون كشورما از آن جهت است كه با رشد كلان‌شهرها و الزام پاسخ‌گويي به نياز آب شرب آن‌ها ديگر مجالي براي كشاورزي با منابع آب موجود نخواهد بود. محققان به اين نتيجه رسيدند كه تنها با استفاده از آب‌هاي غير متعارف همچون فاضلاب و پساب مي‌توان كمبود آب كشاورزي را جبران و از بحران عبور كرد.در اين پايان‌نامهيك مدلبهينهسازيجهت طراحي شبكه، شامل مكان‌يابيتصفيه‌خانه فاضلاب و حوضچه ذخيره و نيز تخصيص بهينه پسآب تصفيه شده به مناطق كشاورزيارائه‌شده‌است. درابتدامدليپايهجهتمشخصكردنتصميماتاستراتژيكمكانيابيوتصميماتتاكتيكالتخصيصبرايحالتقطعيارائهشدهو سپساينمدلبادرنظرگرفتنعدمقطعيتدر پارامترهاي تقاضاي پسآب و توليد فاضلاب بااستفادهازرويكردهاي بهينه‌سازي فازي وبهينه‌سازي استوار توسعهدادهشدهاست. علاوه بر اين،اينپايان‌نامهبا در نظر گرفتن كيفيت‌هاي متفاوت پساب، به ارائه يك رويكرد پايدار در استفاده از پساب در كشاورزي براي توليد محصولات سالم و افزايش سلامت انسان پرداخته است.درنهايت براي اعتبارسنجي مدل،مطالعهموردي در مورد جنوب استان تهران كهداده‌هايآنبرگرفته از سازمان جهاد كشاورزيو شركت آب منطقهاي تهرانميباشدموردبررسي و تحليل حساسيتقرارگرفتهاست. نتايجنشانمي‌دهدرويكرد استوار نتايج بهتري براي مدل كردن عدم قطعيت در اين مسأله از خود نشان داده است كهمي‌تواندبهتصميم‌گيرندگانامرمديريتآبوفاضلابكمكشايانينمايد. واژه‌هاي كليدي:بهينه‌سازي استوار، بهينه‌سازي فازي، آبياري كشاورزي، طراحي شبكه، پساب
شماره ركورد :
100568
دانشگاه :
دانشگاه علم و صنعت ايران
استاد مشاور :
دكتر ميرسامان پيشوايي
رشته تحصيلي :
مديريت سيستم و بهره وري
استاد راهنما :
دكتر سعيد يعقوبي
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت