عنوان :
طراحي رويكرد اعتبارسنجي و پايش جوايز مرتبط با بهره‌وري و تعالي توسط سازمان ملي بهره‌وري ايران
نويسنده اصلي :
صدف مرجان
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
چكيده :
چكيده بررسي‌ها نشان مي‌دهد اگر چه در حال حاضر در ايران، جوايز كيفيت و تعالي مختلفي به سازمان‌ها اهدا مي‌شود، اما هيچ نظارت، ارزيابي و پايشي در مورد اهداي اين جوايز از سوي يك سازمان متولي صورت نمي‌گيرد والگوي نظام‌مندي در اين رابطه وجود ندارد تا با اعتبارسنجي صحيح، اين جوايز به سازمان‌هاي متعالي و با عملكرد بالاتر، اهدا گردد. نتيجه اين امر سبب چند دستگي در معيارهاي ارزيابي جوايز شده و در نتيجه منجر به معرفي متعالي‌ترين سازمان‌ها در زمينه بهره‌وري و اعتماد در اين موضوع ، نمي گردد. در اين راستا، هدف از اين تحقيق، تعيين معيارهاي ارزيابي موثر در منطق امتيازدهي و اعتباردهي به موسسات متولي فرآيند جوايز گوناگون مرتبط با بهره‌وري و تعالي، و توسعه روش رتبه بندي كه قابليت بررسي در سازمان ملي بهره‌وري ايران را داشته باشد ، بوده است. براي اين هدف، پس از توسعه چارچوب نظري تحقيق و مدل پيشنهادي براي اعتبارسنجي جوايز، در دو مرحله جمع آوري اطلاعات، ابتدا به اعتبار سنجي مدل توسعه داده شده از نظر خبرگان پرداخته شده و در مرحله دوم به رتبه‌بندي معيارهاي هفت‌گانه پايش عملكرد جوايز اعطا شده با استفاده از تحليل سلسله مراتبي پرداخته شده است. نتايج اين تحقيق در وهله اول نشان داده است كه مدل توسعه داده شده براي اعتبارسنجي جوايز تعالي در ايران از ديدگاه خبرگان داراي اعتبار لازم و كافي بوده است، در مرحله بعد رتبه‌بندي معيارهاي هفت‌گانه پايش عملكرد جوايز اعطا شده نشان داده است كه رتبه‌بندي معيارها به اين صورت بوده است: 1. نتايج اعتباردهي ( معيار اول)، 2. ميزان دست‌يابي به اهداف ( معيار سوم)، 3. كيفيت گزارش ارسالي ( معيار ششم)، 4.وضعيت شكايات از جايزه ( معيار چهارم)، 5.ميزان رضايت از جايزه ( معيار پنجم)، 6. ميزان مشاركت سازمان‌ها ( معيار دوم)، 7.سابقه برگزاري جايزه ( معيار هفتم). انتظار مي‌رود نتايج اين تحقيق بتواند منجر به سامان‌دهي و پايش صحيح اعطا جوايز تعالي و سرآمدي در ايران گردد. كلمات كليدي: جوايز تعالي و سرآمدي، اعتبارسنجي، رتبه‌بندي معيارهاي عملكرد، تحليل سلسله مراتبي، سازمان ملي بهره‌وري ايران.
شماره ركورد :
100569
دانشگاه :
دانشگاه علم و صنعت ايران
استاد مشاور :
دكتر علي بنيادي ناييني
رشته تحصيلي :
مديريت تكنولوژي - نوآوري
استاد راهنما :
دكتر محمدرضا محمدعليها
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت