عنوان :
بررسي ويسكو الاستيسيته مواد دارويي در دستگاه اكسترودرگرم
نويسنده اصلي :
افشار، آرش
كليدواژه فارسي :
80 ص.، تصوير، 6 كتابنامه
شماره ركورد :
10057
دانشگاه :
دانشگاه صنعتي اميركبير
محل تحصيل - جزئيات :
اساتيد راهنما - جزئيات :
رشته تحصيلي - جزئيات :
كليدواژه فارسي - جزئيات :
كليدواژه لاتين - جزئيات :
اساتيد مشاور - جزئيات :
استاد راهنما :
عليزاده، يونس , حريريان، اسماعيل
پديدآورندگان ديگر - جزئيات :
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت