عنوان :
بررسي نقش راهبردي رسانه هاي جمعي بر امنيت ملي
نويسنده اصلي :
مصطفايي ، محسن
محل تحصيل :
پيام نور , كتابخانه مركزي دانشگاه پيام نور
رشته تحصيلي :
علوم سياسي
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
چكيده :
رسانه زبان گويا و غير قابل كنترل عصر ماست كه امروزه در تمامي كشورها نقش حساس و مهمي را در زمينه هاي مختلف سياسي ، امنيتي ، فرهنگي ، اجتماعي ، اقتصادي و ... ايفا مي كنند .اين پژوهش به بررسي نقش راهبردي رسانه هاي جمعي بر امنيت ملي مي پردازد .رسانه هاي جمعي به مثابه كانال هاي نوين ارتباطي فرهنگي نقش مهمي در فرايند اطلاع رساني و آگاهي بخشي به افراد جامعه ، تقويت يا تضعيف هنجارها، هويت و مباني فكري فرهنگي جامعه ، تقويت يا تضعيف ثبات و امنيت و ... دارند و يكي از اهرم و بسترهاي اساسي و راهبردي براي تحقق اهداف استراتژيك و امنيتي مي باشند.اين تحقيق از نوع پژوهش هاي توصيفي تحليلي بوده و اطلاعات مورد نياز با استفاده از منابع كتابخانه اي، اسناد و مدارك آرشيوي گردآوري و با رويكرد تركيبي و در سطح ملي تدوين گشته است .تحليل مباني و نظريات پژوهش ، كه بر اساس نظريات كاركردگرايي انجام شده Ý نشان مي دهد كه رسانه هاي جمعي از طريق تثبيت و نهادينه ساختن " ثبات سياسي ، هويت ملي ، افكار عمومي ، جامعه پذيري سياسي ، فرهنگ راهبردي، قدرت ملي ، مشاركت سياسي - اجتماعي ، وفاق ملي ، آزادي و...، "پيشبرد اهداف ديپلماتيك كشور و مقابله با تهديدات خارجي ، نقش استراتژيك و راهبردي در تقويت ، جهت دهي و بحران زدايي امنيت ملي دارند و مي توانند فضاي همبستگي ، وحدت و انسجام ملي را فراهم نمايند
شماره ركورد :
100746
دانشگاه :
دانشگاه پيام نور
استاد مشاور :
محمود پناهي ، محمدرضا
استاد راهنما :
حاتمي ، محمدرضا
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت