عنوان :
بررسي نقش دولت در بهبود فضاي كسب وكار و توسعه كارآفريني
نويسنده اصلي :
رجبلو،فاطمه
رشته تحصيلي :
مديريت
شماره ركورد :
103623
دانشگاه :
دانشگاه پيام نور
استاد راهنما :
احساني فر
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت