عنوان :
بررسي نقش و اهميت برند سازي در صنايع مختلف (مطالعه صنايع غذايي و خودرو)
نويسنده اصلي :
مسعود احساني
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
چكيده :
چكيده برندسازي نقش مهمي بر كنترل مسير فكري و واكنش مشتريان دارد و همچنين در صنايع مختلف رقابت شديد بين نام¬هاي تجاري باعث شده تا توجه به نام و نشان تجاري بيش از پيش نمود پيدا كند. بنابراين، شناخت نقش و اهميت برندسازي در صنايع مختلف با توجه به تأثير برندسازي بر واكنش مشتريان، مانند قصد خريد يا تمايل براي پرداخت پاداش قيمت و انتخاب محصولات آن شركت خاص، اهميت پيدا مي¬كند. هدف اين پژوهش، بررسي نقش و اهميت برند سازي در صنايع مختلف مي¬باشد. در اين پژوهش از دو مدل استفاده شده است تا ابتدا عامل¬هاي موثر بر برندسازي و سپس تاثير برندسازي در صنايع مختلف سنجيده شود. در مدل اول هزينه تبليغات، عمر برند و عمر شركت به عنوان متغير مستقل و ارزش برند به عنوان متغير وابسته و در مدل دوم ارزش برند متغير مستقل و سهم نسبي بازار متغير وابسته مي‎باشند. جامعه آماري پژوهش حاضر با توجه به موضوع و كاربرد آن شركت‌هاي فعال در صنايع غذايي و خودرو در بورس اوراق بهادار تهران مي‌باشد. در اين پژوهش تعداد نمونه‎هاي انتخاب شده 24 شركت بوده است. داده‌هاي اين پژوهش با استفاده از اطلاعات شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از ابتداي سال 1386 تا پايان سال 1393 به صورت تابلويي جمع¬آوري و نتايج آزمون فرضيه‎ها ارائه شده است. در اين پژوهش، براي آزمون فرضيه‌ها از تحليل رگرسيون تابلويي كه براي مدل اول براساس روش برآورد معادلات تعميم يافته و براي مدل دوم از اثرات ثابت تفاضلي استفاده شده است. نتايج پژوهش نشان مي‌دهد كه هزينه تبليغات بر ارزش برند در دو صنعت مواد غذايي و خودرو تاثير گذار است و ارزش برند بر سهم نسبي بازار، در دو صنعت معنادار است و هر چه شركت¬ها ارزش برند مثبتي داشته باشند، سهم بازار بيشتري كسب خواهند كرد. واژه‌هاي كليدي: هزينه تبليغات، سهم نسبي بازار، عمر برند، عمر شركت، ارزش برند
شماره ركورد :
104718
دانشگاه :
دانشگاه علم و صنعت ايران
استاد مشاور :
دكتر سعيد شوال پور
رشته تحصيلي :
مديريت اجرايي
استاد راهنما :
دكتر عمران محمدي
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت