عنوان :
خودريختي هاي ساختارهاي حلقوي متقارن و متقارن مضاعف
نويسنده اصلي :
محسني تكلو، سجاد
محل تحصيل :
اصفهان: دانشگاه صنعتي اصفهان، دانشكده علوم رياضي
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
چكيده :
به فارسي و انگليسي: قابل رويت در نسخه ديجيتالي
شماره ركورد :
104904
گرايش رشته تحصيلي :
هندسه
دانشكده :
رياضي
دانشگاه :
دانشگاه صنعتي اصفهان
استاد مشاور :
امير هاشمي
استاد داور :
جواد باقريان، غلامرضا اميري
استاد راهنما :
قهرمان طاهريان
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت