عنوان :
بررسي نقش شبكه هاي ماهواره اي فارسي زبان بر فروپاشي خانواده﴿ با تاكيد بر خانواده هاي شهر اهواز ﴾
نويسنده اصلي :
مريم مهدوي ننادگاني
محل تحصيل :
پيام نور اهواز
رشته تحصيلي :
علوم اجتماعي پژوهشگري
تاريخ دفاع :
پاييز92
شماره ركورد :
105014
دانشگاه :
دانشگاه پيام نور
استاد راهنما :
محمود يعقوبي دوست
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت