عنوان :
خودشناسي در مثنوي معنوي از ديدگاه روانشناختي و اخلاقي
نويسنده اصلي :
مروجان ،علي اكبر
شماره ركورد :
105145
دانشگاه :
دانشگاه پيام نور
استاد مشاور :
مهدي زماني
استاد راهنما :
محمد صادق واحدي فر
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت