عنوان :
خصوصيات ژئوشيميايي و زون بندي هاله هاي دگرسازي كانسرمس جيان ، فارس
نويسنده اصلي :
سميه هيوري
شماره ركورد :
105269
دانشگاه :
دانشگاه پيام نور
استاد مشاور :
جوادمقدسي
استاد راهنما :
حسن برزگر
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت