عنوان :
بررسي نقش عوامل انساني در سوانح ريلي
نويسنده اصلي :
اكبر مرادي نيا
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
چكيده :
چكيده حفظ جان انسانها در سفرهاي ريلي از سياست هاي حمل و نقل كشور هاي توسعه يافته و در حال توسعه است. هر چند كه با پيشرفت علم و دانش و تجهيز ناوگان حمل و نقل اين حوادث روز به روز كمتر شده است اما برخي عوامل از جمله عوامل انساني سبب شده هيچگاه درصد اين اتفاقات ناگوار به صفر گرايش پيدا نكند . با مطالعه و بررسي سوانح و حوادث راه آهن متوجه مي شويم، يكي از عوامل مهمي كه بيشترين درصد را در به وجود آمدن سوانح به خود اختصاص مي دهد عامل خطاي نيروي انساني مي باشد و تقريبا 60 درصد كل سوانح وحوادث ريلي ناشي از خطاي نيروي انساني مي باشد. لذا بررسي شناخت و تحليل اين عامل همراه با ارائه راهكارهاي مناسب در جهت كاهش و يا رفع آنها نقش به سزايي در كاهش حوادث و سوانح به همراه خواهد داشت. عواملي كه سبب بروز خطاهاي انساني مي شوند را در چهار گروه كلي تحت عنوان: 1.ماهيت كار 2.روحي و رواني3.هدايت وكنترل و نظارت 4. عدم اجراي كامل مقررات عمومي حركت راه آهن ج.ا.ا، تقسيم مي شوند و مديران بايد بر اجراي كامل مقررات عمومي حركت راه آهن نظارت داشته باشند وآموزش را مهم ترين و اصلي ترين ابزارجلوگيري از حوادث مي توان نام برد و بايد براي برگزاري دوره هاي كارآموزي اهميت ويژه اي قائل شد و مديريت، برنامه ريزي لازم براي جبران كمبود نيروي انساني اتخاذكند. در نتيجه با تشكيل كلاسهاي آموزشي و باز آموزي و برقراري نظم و معاينات كاركنان، تسريع در امر بهسازي و بازسازي خطوط و ناوگان ريلي و استفاده از سيستم نوين تعميرات و نگهداري (PM) و تحليل سوانح با استفاده از تكنيك (FMEA) و استفاده از تكنيك ايمني TQM و افزايش نظارت بر كار پرسنل و كاهش نقش نيروي انساني در عمليات اجرايي و فعاليتهاي سير و حركتي وتوجه به امور رفاهي كاركنان باعث كاهش سوانح و حوادث ريلي گرديم. هدف از اين سمينار، شناسايي وبررسي نقش عوامل انساني در سوانح ريلي مي باشد، تا با مطالعه مقالات وگزارشات و مستندات موجود در اين بخش، جمع بندي هاي مناسبي از اين مطالب صورت گيرد، به نحوي كه در نهايت منجر به كاهش سوانح و حوادث ريلي گردد
شماره ركورد :
106442
دانشگاه :
دانشگاه علم و صنعت ايران
رشته تحصيلي :
مهندسي ايمني در راه آهن
استاد راهنما :
دكتر حميد رضا احدي
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت