عنوان :
خالص سازي پروتئين هموليتيك /درمونكروتيك از زهر عقرب هميسكورپيوس لپتوروس
نويسنده اصلي :
عبدالهي ،طاهره
شماره ركورد :
106609
دانشگاه :
دانشگاه پيام نور
استاد راهنما :
شهباززاده ،دلاور
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت