عنوان :
بررسي نقش نهاد آموزش و پرورش بر تعليم وتربيت شهروندان جهت پذيرش مسئوليتهاي مدني
نويسنده اصلي :
فاطمه ضيغمي
محل تحصيل :
مركز محلات
رشته تحصيلي :
علوم اجتماعي
مقطع تحصيلي :
كارشناسي
شماره ركورد :
106898
دانشگاه :
دانشگاه پيام نور
استاد راهنما :
مهدي كريمي
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت