عنوان :
بررسي نقش مايه هاي تكرار شونده در داستان هاي عاميانه با تكيه بر متون 1- امير ارسلان 2- ملك جمشيد . طلسم اصف و طلسم حمام بلور
نويسنده اصلي :
رقيه بهاء ابادي
محل تحصيل :
دانشگاه پيام نور كرمان
رشته تحصيلي :
ادبيات فارسي
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
تاريخ دفاع :
1392
چكيده :
بررسي قصه هاي عاميانه از اين منظر مي تواند ما را به نوعي شناخت از قصه ها و افسانه هاي ايراني و بدنبال ان فرهنگ و جامعه ايراني برساند
شماره ركورد :
107080
دانشگاه :
دانشگاه پيام نور
استاد مشاور :
دكتر فاطمه معين الديني
استاد راهنما :
دكتر نجمه حسيني سروري
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت