عنوان :
بررسي ارتباط بين فعاليت جسماني با عزت نفس ،خود ارجمندي جسماني و اضطراب اجتماعي - جسماني در دانش آموزان پسر و دختر دبيرستانهاي شهرستان صحنه
نويسنده اصلي :
جلال وند ،شهاب
شماره ركورد :
107295
دانشگاه :
دانشگاه پيام نور
استاد مشاور :
فراهاني ،ابوالفضل
استاد راهنما :
يوسفي ،بهرام
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت