عنوان :
بهنگام سازي مدلهاي سازه اي با استفاده از روابط حساسيت داده هاي ديناميكي
نويسنده اصلي :
شادان، فريبا Shadan, Fariba
كليدواژه فارسي :
ك+224 ص.، تصوير، جدول، نمودار، 129 كتابنامه
چكيده :
يكي از روش هاي مطرح در شناسايي خرابي بهنگام سازي مدل مي باشد كه براساس اختلاف پاسخ اندازه گيري شده از سازه واقعي و مدل تحليلي سازه، محل آسيب و شدت آن بدست آورده مي شود. داده هاي تابع پاسخ فركانسي به علت استخراج مستقيم از داده هاي اندازه گيري شده از سازه و تعداد داده هاي بيشتر در فركانس هاي دلخواه، نسبت به ديگر داده هاي مودال كه شامل خطاهاي استخراج مودال نيز هستند، داراي ارجحيت مي باشند. يكي از مشكلات موجود در بهنگام ساري با استفاده از معادلات حساسيت خطي، نياز به اندازه گيري كامل درجات آزادي است، كه در عمل امكان پذير نيست. در اين رساله، يك معادله حساسيت شبه دقيق بر پايه داده هاي تابع پاسخ فركانسي ارائه شده كه مشكل عدم اندازه گيري كليه درجات آزادي سازه به كمك تقريبي مناسب، كاهش داده شده است. در تقريب به كار گرفته شده تابع پاسخ فركانسي سازه واقعي، با استفاده از تابع پاسخ فركانسي مدل تحليلي و اختلاف بين فركانس هاي طبيعي سازه و مدل تحليلي تخمين زده مي شود. روش پيشنهاد شده با استفاده از مثال عددي و مثال آزمايشگاهي، صحت سنجي شده كه نتايج بسيار رضايت بخش بوده اند. همچنين، نكاتي مانند نحوه انتخاب نقاط تحريك و اندازه گيري سازه، انتخاب محدوده فركانس تحريك براي بهنگام سازي، وزن دهي معادلات بهنگام سازي و شيوه حل معادلات مورد بحث و بررسي دقيق قرار گرفته اند. در ادامه، يك معادله حساسيت شبه دقيق بر اساس داده هاي تابع پاسخ فركانسي كرنش ارائه شده، كه كرنش در مكان هاي اندازه گيري نشده از سازه نيز با استفاده از اختلاف بين فركانس ها طبيعي سازه و مدل تحليلي تقريب زده شده است. براي يافتن مكان هاي مناسب نصب كرنش سنج ها، روشي بر پايه انتخاب المان ها با بيشترين اطلاعات از داده هاي ديناميكي سازه، پيشنهاد شده است. نتايج صحت سنجي عددي اين روش بهنگام سازي پيشنهاد شده نيز نشان دهنده دقت روش در شناسايي آسيب مي باشد. با توجه به كامل نبودن داده هاي اندازه گيري شده از سازه، انتخاب محل هاي اندازه گيري و كيفيت داده هاي اندازه گيري شده از اهميت بالايي برخوردار مي باشد. بيشتر روش هاي موجود مربوط به زمينه هاي كنترل و شناسايي سازه هستند و مطالعه كمي بر روش هاي بر پايه حساسيت به آسيب در سازه انجام شده است. علاوه براين، اكثر روش هاي حساسيت موجود براساس داده هاي مودال بوده كه محل قرارگيري تحريك را مورد بررسي قرار نمي دهند. در اين رساله، يك روش نوين بر پايه حساسيت داده هاي تابع پاسخ فركانسي به آسيب در سازه ارائه شده، به طوري كه بهترين تركيب مكان هاي تحريك و اندازه گيري كه منتج به بالاترين حساسيت مي شوند، انتخاب مي گردند. در بررسي هاي انجام شده در مثال عددي، نشان داده شد كه با استفاده از مكان هاي پيشنهاد شده با اين روش، نتايج بهنگام سازي بهبود يافته اند.
شماره ركورد :
107370
دانشگاه :
دانشگاه صنعتي اميرکبير
استاد مشاور :
اسفندياري، اكبر Esfandiari, Akbar
استاد راهنما :
خوشنوديان، فرامرز Khoshnoudian, Faramarz
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت