عنوان :
بررسي نقش مهندسي سيستم در طراحي، ساخت و مأموريت ماهواره
نويسنده اصلي :
استيري، اميرحسين
كليدواژه فارسي :
و+61ص.، تصوير، جدول، 0+5كتابنامه
چكيده :
در اين پروژه به بررسي نقش مهندسي سيستم در روند طراحي، ساخت و مأموريت ماهواره مي‌پردازيم. از آنجا كه ماهواره يك سيستم پيچيده متشكل از زيرسيستم ها و بخش‌هاي متعدد است، لذا سازوكار هماهنگي ميان اجزاي مختلف سيستم نيازمند مجموعه اي از توانايي‌هاي علمي و عملي براي بازدهي سيستم است. تبيين دقيق مأموريت و امكان سنجي انجام پروژه‌ي مورد نظر، تشخيص الزامات و تعيين وظايف هر زيرسيستم و هر بخش و هر قطعه و از همه مهمتر، بين روابط تعاملي ميان بخشهاي مختلف سيستم و نيز رابطه سيستم با محيط از جمله وظايف گروه مهندسي سيستم است. بي شك سيستم‌هاي فضايي با توجه به ميزان حساسيت و پيچيدگي بالايي كه دارند نيازمند مديريت دقيق‌تر و هوشمندانه تري هستند.
شماره ركورد :
107637
دانشگاه :
دانشگاه صنعتي اميركبير
محل تحصيل - جزئيات :
اساتيد راهنما - جزئيات :
رشته تحصيلي - جزئيات :
كليدواژه فارسي - جزئيات :
كليدواژه لاتين - جزئيات :
اساتيد مشاور - جزئيات :
استاد راهنما :
اخوان، اميرناصر
پديدآورندگان ديگر - جزئيات :
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت