عنوان :
بررسي نقش سرمايه اجتماعي در سازمانهاي مردم نهاد
نويسنده اصلي :
رياحي ،علي
محل تحصيل :
دانشگاه پيام نور مركز بهشهر
رشته تحصيلي :
علوم اجتماعي
مقطع تحصيلي :
كارشناسي
چكيده :
هدف تحقيق نقش سرمايه اجتماعي بر عملكرد سازمان هاي غير دولتي مي باشد روش تحقيق از نوع توصيفي - تحليلي مي باشد جامعه آماري اين تحقيق كليه برادران حوزه علميه مي باشد از طريق فرمول كوكران حجم نمونه 100 نفر تعيين شده است اين تحقيق با استفاده از روش اسنادي و پيمايشي انجام شده است ابزار جمع آوري پرسشنامه مي باشد نتايج نشان مي دهد كه مشاركت اجتماعي ،اعتماد و آگاهي اجتماعي ،بر عملكرد سازمان هاي غير دولتي تاثير گذار است
شماره ركورد :
107695
دانشگاه :
دانشگاه پيام نور
استاد راهنما :
معصومه عموزاد خليلي
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت