عنوان :
بررسي نقش رنگزاهاي طبيعي با ساختار پلي فنلي در رنگرزي پشم درحضور لاكاز به همراه سنتز نانو نقره
نويسنده اصلي :
نصيري برومند، مجيد
كليدواژه فارسي :
أ + 129ص، تصوير، جدول، نمودار، 2+157 كتابنامه
چكيده :
لاكاز تركيبي زيست سازگار و موثر در ايجاد پيوند بين رنگزاي طبيعي با ساختارهاي پلي فنليك و ليف پشم است. عصاره اسپرك و پوست انار استخراج شده و تاثير لاكاز روي آنها بر اساس نتايج طيف سنجي جذبي، كروماتوگرافي جداسازي اندازه و اندازه گيري اكسيژن محلول بررسي شده است. كنتيك اكسيداسيون رنگزا در حضور لاكاز مطالعه و سپس رنگرزي با سه روش پيش، پس و رنگ- لاكاز انجام شده است. روش پيش لاكاز تاثير چنداني روي جذب رنگ، ثبات رنگي، مورفولوژي و ساختار الياف پشم نداشته ولي روش پس لاكاز سبب افزايش قدرت رنگي، درصد تثبيت رنگ، ثبات شستشويي و مالشي به دليل ايجاد پيوند كوالانس بين رنگزا و پشم شده است. روش سوم رنگزاي عمل شده با لاكاز قدرت رنگي را افزايش داده ولي رنگزا هاي جذب شده پايدار نبوده و ثبات شستشويي و مالشي آنها كم بوده چرا كه رنگزا پليمريزه شده، وزن مولكولي آن افزايش يافته و نفوذ آن به پشم كاهش يافته است. استفاده از رنگزاي عمل شده با لاكاز براي رنگرزي پشم عمل شده با پلاسما سبب بهبود قدرت رنگي و ثبات شستشويي و مالشي شده است. در ادامه نيترات نقره به عنوان پيش ماده و عصاره رنگزاي طبيعي به عنوان احياء كننده و پايداركننده در سنتز نانوذرات نقره استفاده شده و تاثير دما، pH، زمان و غلظت نيترات نقره در سنتز بررسي شده است. فرايند سنتز در نسبت متفاوت رنگزا به نقره انجام و تغيير اندازه، قطر هيدروديناميكي، شاخص پراكندگي و ويژگي ضد ميكروبي آنها بررسي شده است. به علاوه كمترين مقداركشندگي نانوذرات سنتز شده در برابر ميكروب اشريكيا كولاي اندازه گيري و كنتيك مرگ باكتري گزارش شده است. انتخاب پارامتر هاي بهينه بر اساس حصول ويژگي ضد ميكروبي انجام شده و به كارگيري اسپرك و پوست انار در فرايند احيا نيترات نقره با بوروهيدريد سديم سبب پايداري نانوذرات سنتزي شده اند. پارچه پشمي خام و رنگرزي شده با رنگزا هاي طبيعي با نانوذرات سنتزي به روش رمق كشي عمل شده و فعاليت ضد ميكروبي و خصوصيات رنگي آنها بررسي شده است. پارچه هاي عمل شده با نانوذرات نقره سنتز شده با نسبت كم رنگزا ويژگي ضد باكتري داشته و اثر محسوسي روي رنگ نمونه ها نداشته است. طيف‌سنج فوتوالكترون پرتو ايكس وجود نانوذرات فلزي اكسيد نشده و تغيير دانسيته الكتروني گوگرد الياف پشم را نشان داده است. به هر حال كاهش pH و افزايش دما سبب بهبود رمق كشي نانوذرات نقره سنتز شده روي پشم شده است.
شماره ركورد :
108729
دانشگاه :
دانشگاه صنعتي اميركبير
محل تحصيل - جزئيات :
اساتيد راهنما - جزئيات :
استاد مشاور :
دكتر ويكتوريا دوشك
رشته تحصيلي - جزئيات :
كليدواژه فارسي - جزئيات :
كليدواژه لاتين - جزئيات :
اساتيد مشاور - جزئيات :
استاد راهنما :
دكتر مجيد منتظر
پديدآورندگان ديگر - جزئيات :
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت